Podmienky spracovania osobných údajov

Tieto podmienky spracúvania osobných údajov sú splnením informačnej povinnosti vo vzťahu k dotknutým osobám v zmysle článku 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „GDPR“).

V tomto dokumente sú podrobné informácie o spracovaní Vašich osobných údajov, preto im venujte patričnú pozornosť.

1. Základné informácie

1.1 Prevádzkovateľom informačného systému je: TAXMA s.r.o., Michala Verešíka 10, 94907 Nitra
IČO: 47490781
Zapísaný v OR OS v Nitre, odiel Sro, vložka číslo. 35741/N

Jednotné kontaktné miesto:

Spoločnosť TAXMA s.r.o. zaviedla jednotné kontaktné miesto, kam sa môže dotknutá osoba kedykoľvek obrátiť so svojimi otázkami a žiadosťami, prípadne realizáciou niektorých práv v zmysle GDPR.

Kontaktná osoba: Marek Sachs

Korešpondenčná adresa: Fraňa Mojtu 18, 94901 Nitra

Telefonický kontakt: 0905 563 228

e-mail: marek@taxma.sk

2. Účel spracúvania osobných údajov a právny základ

2.1 Pokiaľ je Záujemcom fyzická osoba („dotknutá osoba“), TAXMA s.r.o. (ďalej ako „prevádzkovateľ“) bude pri plnení zmluvy spracovávať jej osobné údaje.

Aktívnym potvrdením súhlasu so Všeobecnými podmienkami (zakliknutím príslušného políčka) a následným odoslaním registrácie či inak označenej požiadavky na dodanie alebo sprístupnenie konkrétnej služby:

 1. slobodne udeľujete Prevádzkovateľovi súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov na účely uvedené vo Všeobecných podmienkach v súlade s nariadením a zákonom,
 2. potvrdzujete, že vami vyplnené osobné údaje sú správne a aktuálne,
 3. súčasne potvrdzujete, že v prípade, ak máte menej ako 16 rokov, vám bol zákonným zástupcom (napr. rodičom) poskytnutý alebo schválený súhlas so spracovaním vašich osobných údajov.

2.2 Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje dotknutej osoby na účely:

 1. vybavenia a odoslania objednávky (e-shop: www.preslovakov.sk )– meno, priezvisko, adresa, telefonický kontakt, e-mailový kontakt na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR
 2. plnenia zákonnej povinnosti stanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR (napr. povinnosť uchovávať účtovné a daňové doklady);
 3. preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR;
 4. zasielanie obchodných oznámení, realizovanie marketingových a reklamných aktivít, informovanie o akciách, novinkách a zľavách (LP marketing) na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, v prípade ak dotknutá osoba udelila súhlas so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu emailová adresa na tento účel;

2.3 Dotknutá osoba poskytuje osobné údaje dobrovoľne za účelom uzatvorenia Kúpnej zmluvy, splnenia povinností zmluvných strán vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s prevádzkovateľom a príslušným prepravcom tovaru.

Zoznam spracúvaných osobných údajov dotknutej osoby:

e-shop www.preslovakov.sk: Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail

Okruh dotknutých osôb

2.4 Dotknutými osobami sú najmä fyzické osoby, ktoré majú záujem uzatvoriť a/alebo uzatvorili Kúpnu zmluvu s TAXMA s.r.o. prostredníctvom stránky https://www.allfofan.com

Zdroj osobných údajov

2.5 Osobné údaje získava spoločnosť TAXMA s.r.o. priamo od dotknutej osoby, alebo od jej zástupcu. Tieto osobné údaje uvádza dotknutá osoba prostredníctvom vyplnenia formulárov na stránke www.preslovakov.sk alebo ich môže odvodiť z iných údajov, ktorými o dotknutej osobe disponuje.

Doba uchovávania

2.6 Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať a uchovávať osobné údaje Záujemcu po dobu platnosti a účinnosti zmluvy, ako i po ukončení zmluvného vzťahu, ak je to nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania, najmä na účely fakturácie, prijímania a evidencie platieb, evidencie, vymáhania a postupovania pohľadávok, vybavovania sťažností a reklamácií Záujemcu, ako aj na uplatnenie si práv alebo plnenie povinností stanovených právnymi predpismi.

2.7 Osobné údaje budú spracovávané iba po dobu, ktorá je nevyhnutná vzhľadom k účelu ich spracovania. Spracúvané osobné údaje sa uchovávajú v nevyhnutnom rozsahu a vo forme, ktorá umožňuje vašu identifikáciu najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na naplnenie účelu, na ktorý sa spracúvajú. Následne Prevádzkovateľ zabezpečí bez zbytočného odkladu likvidáciu (vymazanie alebo anonymizovanie) Vašich osobných údajov v zmysle nariadenia a zákona.

2.8 Osobné údaje budú spracovávané iba po dobu, ktorá je nevyhnutná vzhľadom k účelu ich spracovania. S ohľadom na vyššie uvedené:

e-shop www.preslovakov.sk: k tomuto účelu budú osobné údaje spracovávané do zániku záväzkov z príslušnej zmluvy uzavretej s dotknutou osobou. Tým nie je dotknutá možnosť prevádzkovateľa tieto osobné údaje následne ďalej spracovávať (v nevyhnutnom rozsahu) k účelu podľa čl. 2.2 písm. b), c), d);

K účelu podľa čl. 2.2 písm. b) týchto podmienok budú osobné údaje spracovávané po dobu trvania príslušnej právnej povinnosti prevádzkovateľa;

2.9 V zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je prevádzkovateľ povinný napriek ukončeniu zmluvného vzťahu archivovať zmluvy po dobu 10 rokov (po strate platnosti) a faktúry po dobu 10 rokov.

Poučenie o povinnosti/dobrovoľnosti poskytnúť požadované osobné údaje

2.10 Poskytnutie osobných údajov zo strany dotknutej osoby za účelom vybavenia a odoslania objednávky je zmluvnou požiadavkou. Dotknutá osoba nemá zákonom uloženú povinnosť osobné údaje poskytnúť, ale tieto údaje prevádzkovateľ potrebuje k uzavretiu a plneniu zmluvy.

2.11 Poskytnutie osobných údajov na marketingové účely je dobrovoľné a dotknutá osoba naň dáva osobitný súhlas. Dotknutá osoba má právo tento súhlas kedykoľvek odvolať.

Príjemcovia a kategórie príjemcov osobných údajov

2.12 Osobné údaje dotknutej osoby nie sú sprístupňované tretím osobám, okrem prípadov, ak túto povinnosť ukladá osobitný zákon.

2.13 Osobné údaje dotknutej osoby sú poskytované:

 1. súdom, iným orgánom verejnej správy a iným orgánom štátu, ak je to potrebné na uplatnenie práv prevádzkovateľa voči Záujemcovi alebo splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa,
 2. tretím osobám, ktoré budú na základe poverenia prevádzkovateľa konať v jeho mene pri poskytovaní služieb alebo pri výkone inej činnosti súvisiacej s poskytovaním služieb, a to na účely poskytovania služieb a v súvislosti s ich poskytovaním a pod.,
 3. tretím osobám, ktoré budú na základe poverenia prevádzkovateľa vykonávať hodnotenie kvality a spokojnosti (systémy hodnotenia kvality služieb a spokojnosti zákazníkov);
 4. tretím osobám, ktoré budú na základe poverenia prevádzkovateľa vykonávať marketingový prieskum, realizovať marketingové aktivity a kontaktovať Záujemcov v mene Logica Packaging EU s.r.o. za týmto účelom (marketingové agentúry a externé agentúry poskytujúce služby call centra);
 5. externým spoločnostiam, ktoré spravujú systémy prevádzkovateľa alebo poskytujú iné služby zabezpečujúce riadny chod spoločnosti.

2.14 Sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje len v rozsahu a za podmienok dojednaných s prevádzkovateľom v samostatnej písomnej zmluve.

Forma zverejnenia

2.15 Osobné údaje nebudú zverejnené

Prenos osobných údajov do tretích krajín

2.16 Osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získava a spracúva, nie sú predmetom prenosu do tretej krajiny/mimo EÚ.

3. Poučenie o právach dotknutej osoby

3.1 Riadne a zákonné spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb je pre prevádzkovateľa dôležité a zabezpečenie ochrany osobných údajov je jeho významnou prioritou. Pri spracúvaní osobných údajov môže dotknutá osoba uplatniť u prevádzkovateľa nasledujúce práva:

 1. právo na informácie o spracúvaní osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby,
 2. právo na prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby,
 3. právo na opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby,
 4. právo na výmaz osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby,
 5. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 6. právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby,
 7. právo na prenos osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby,
 8. právo odvolať kedykoľvek súhlas.

Ako uplatniť práva vzťahujúce sa na ochranu osobných údajov

3.2 Uplatňovať svoje práva alebo klásť otázky týkajúce sa spracúvania osobných údajov môžete na základe žiadosti zaslanej priamo Prevádzkovateľovi alebo zodpovednej osobe ustanovenej Prevádzkovateľom a to využitím adries uvedených v bode 1.1. týchto podmienok.

3.3 Udelením súhlasu so spracúvaním osobných údajov v zmysle týchto Podmienok beriete na vedomie, že ak bude vaša žiadosť podľa bodu 3.1. Podmienok zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu, Prevádzkovateľ môže s prihliadnutím na obsah žiadosti:

 1. požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo
 2. odmietnuť konať na základe žiadosti.

3.4 Zároveň beriete na vedomie, že pred vybavením žiadosti podľa bodu 3.2. Podmienok musí Prevádzkovateľ v prvom rade spoľahlivo overiť vašu totožnosť, aby nemohlo dôjsť k zneužitiu vašich práv. Z toho dôvodu môže Prevádzkovateľ požiadať o poskytnutie dodatočných informácií či dokladov potrebných na verifikovanie identity dotknutej osoby (vašej identity), ak má oprávnené pochybnosti o identite žiadateľa. Ak ani postupom podľa predchádzajúcej vety nebude Prevádzkovateľ schopný preukázateľne verifikovať identitu dotknutej osoby (vašu identitu), bude o tom žiadateľa zodpovedajúcim spôsobom informovať, ak je to možné, a odmietne konať na základe žiadosti.

4. Ak nie je žiadosti dotknutej osoby vyhovené, kde sa môže sťažovať?

4.1 V prípade, ak prevádzkovateľ žiadosti alebo námietke dotknutej osoby nevyhovie, dotknutá osoba má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27, Slovenská republika, ako dozorný orgán. Na tento Úrad na ochranu osobných údajov sa môže dotknutá osoba obrátiť so svojim podnetom i priamo.

5. Záverečné ustanovenia

5.1 Pojmy použité v týchto podmienkach, ktoré tu nie sú definované, majú rovnaký význam a obsah ako rovnaké pojmy použité vo Všeobecných podmienkach.

5.2 Súčasťou zmluvy sú Všeobecné obchodné podmienky vrátane Podmienok spracúvania osobných dajov, ak nie je dohodnuté inak.

5.3 Tieto podmienky spracúvania osobných údajov sa vzťahujú na Kupujúcich, ktorí sú fyzickými osobami.

5.4 Prevádzkovateľ je oprávnený meniť a dopĺňať tieto Podmienky spracúvania osobných údajov rovnakým spôsobom ako Všeobecné obchodné podmienky. Tieto podmienky sa zverejňujú na internetovej stránke

5.5 Uzavretím zmluvy dotknutá osoba potvrdzuje, že sa oboznámila s informáciami o spracovaní osobných údajov uvedenými v tomto článku podmienok a že voči nej poskytovateľ splnil informačnú povinnosť podľa GDPR.

COOKIES

Čo sú to cookies?

Cookies sú malé, neškodné textové súbory ukladané webovou stránkou do vášho počítača alebo iného zariadenia na prehliadanie internetu.

Použitie cookies

Spôsobov využitia súborov cookies je veľa, ich primárnou funkciou je však ukladanie informácií o Vašej aktivite na internete. Pri používaní webovej stránky spoločnosti TAXMA s.r.o. nezaznamenávame žiadne informácie, podľa ktorých by bolo možné Vás identifikovať. Všetky informácie sú anonymné. Váš pohyb po stránke zaznamenávame len preto, aby sme si vytvorili lepší prehľad o tom, ako sa naša stránka využíva a vylepšili jej obsah a funkčnosť.Pre viac informácií navštívte nasledovný odkaz – https://www.google.com/…ies/cookies/

Nahrávam...